Giới thiệu

Gió về phương Nam bấc lồng lộng
Đất trời chia cắt , nhuốm màu mây
Tam quốc giao tranh bừng khí thế
Ngũ hổ xung trận phá càn khôn

Quần hùng hội tụ Xích Bích,
đại chiến sắp sửa bắt đầu ...

Hỡi Chúa Công! Hãy cùng Ngũ Hổ Tướng thống lĩnh quần
hùng, dẹp yên loạn lạc tại Chiến Thần Xích Bích