Chuỗi Sự Kiện Máy Chủ Mới

Diễn ra từ ngày 21/05/2016

Quà Long Phụng

Chào mừng Chúa Công đã đến với Chiến Thần Xích Bích - Game Online "Nhập Thánh" đầu tiên tại Việt Nam.

Khi tham gia trải nghiệm máy trong máy chủ mới, Chúa Công chỉ cần đạt tới cấp độ yêu cầu sẽ được nhận phần thưởng Quà Long Phụng.

 

Thời gian

  • Bắt đầu từ thời điểm khai mở máy chủ mới.

Đối tượng tham gia

  • Sự kiện dành cho tất cả Chúa Công tại tất cả máy chủ.

Điều kiện tham gia

  • Đạt cấp độ yêu cầu sẽ được nhận thưởng.

Nội dung

  • Hệ thống hiển thị thông báo khi Chúa Công gần đạt đủ cấp độ nhận quà. Chúa Công có thể click vào biểu tượng “Quà Long Phụng” bất cứ lúc nào để theo dõi thông tin phần thưởng.
  • Chúa Công đạt tới cấp độ yêu cầu có thể nhận thưởng tại giao diện sự kiện.
  • Chúa Công đạt tới các cấp độ 40; 45; 50; 55; 58; 61; 65; 70; 75; 80; 85; 90; 95; 100 có thể nhận thưởng.

Phần thưởng

  • Phần thưởng bao gồm Thao Lược, Đồng, Vàng khóa, Quyển Thảo Phạt, Đạo cụ cửa hàng, Thần – Bàng Thống,...
  • Nhân vật đạt cấp độ càng cao, giá trị phần thưởng càng lớn. 

Tiểu Kiều