Tuần Lễ Vàng (09/10 - 14/10)

Phần Thưởng

Mỗi ngày nạp thẻ đều nhận được phần thưởng tương ứng và cực kỳ tương xứng. 

Phần thưởng ngày thứ 1: 09/10/2017

Mốc Nạp

Phần Thưởng

Số Lượng

1

Thẻ Tam Cố Thần - Quan Vũ

1

Cực - Dã Tính

1

Tọa Kỵ Tiến Đan

100

1000 Vàng Khóa

1

500

Thẻ Tam Cố Thần - Quan Vũ

2

Cực - Dã Tính

2

Tọa Kỵ Tiến Đan

150

1000 Vàng Khóa

2

Tọa Kỵ Giác Ngộ Đan

1

Tọa Kỵ Thăng Đan

1

1000

Thẻ Tam Cố Thần - Quan Vũ

3

Cực - Dã Tính

3

Tọa Kỵ Tiến Đan

200

1000 Vàng Khóa

3

Tọa Kỵ Giác Ngộ Đan

1

Tọa Kỵ Thăng Đan

1

Bản Vẽ Trang Bị Đỏ

50

2000

Thẻ Tam Cố Thần - Quan Vũ

9

Cực - Dã Tính

3

Tọa Kỵ Tiến Đan

250

1000 Vàng Khóa

4

Tọa Kỵ Giác Ngộ Đan

2

Tọa Kỵ Thăng Đan

2

Bản Vẽ Trang Bị Đỏ

50

Huyền - Tinh Hoa Thạch

2

5000

Thẻ Tam Cố Thần - Quan Vũ

27

Cực - Dã Tính

3

Tọa Kỵ Tiến Đan

300

1000 Vàng Khóa

5

Tọa Kỵ Giác Ngộ Đan

2

Tọa Kỵ Thăng Đan

2

Bản Vẽ Trang Bị Đỏ

50

Huyền - Tinh Hoa Thạch

5

Vàng Không Khóa

3000

Phần thưởng ngày thứ 2: 10/10/2017

Mốc Nạp

Phần Thưởng

Số Lượng

1

Thẻ Tam Cố Thần - Trương Phi

1

Cực - Cửu Thiên

1

Phụng Hoàng Vũ

100

1000 Vàng Khóa

1

500

Thẻ Tam Cố Thần - Trương Phi

2

Cực - Cửu Thiên

2

Phụng Hoàng Vũ

150

1000 Vàng Khóa

2

Cánh Giác Ngộ Đan

1

Cánh Thăng Đan

1

1000

Thẻ Tam Cố Thần - Trương Phi

3

Cực - Cửu Thiên

3

Phụng Hoàng Vũ

200

1000 Vàng Khóa

3

Cánh Giác Ngộ Đan

1

Cánh Thăng Đan

1

Bản Vẽ Trang Bị Đỏ

50

2000

Thẻ Tam Cố Thần - Trương Phi

9

Cực - Cửu Thiên

3

Phụng Hoàng Vũ

250

1000 Vàng Khóa

4

Cánh Giác Ngộ Đan

2

Cánh Thăng Đan

2

Bản Vẽ Trang Bị Đỏ

50

Huyền - Tinh Hoa Thạch

2

5000

Thẻ Tam Cố Thần - Trương Phi

27

Cực - Cửu Thiên

3

Phụng Hoàng Vũ

300

1000 Vàng Khóa

5

Cánh Giác Ngộ Đan

2

Cánh Thăng Đan

2

Bản Vẽ Trang Bị Đỏ

50

Huyền - Tinh Hoa Thạch

5

Vàng Không Khóa

3000

Phần thưởng ngày thứ 3: 11/10/2017

Mốc Nạp

Phần Thưởng

Số Lượng

1

Thẻ Tam Cố Thần - Hoàng Trung

1

Cực - Hàn Phong

1

Thần Binh Thiết

100

1000 Vàng Khóa

1

500

Thẻ Tam Cố Thần - Hoàng Trung

2

Cực - Hàn Phong

2

Thần Binh Thiết

150

1000 Vàng Khóa

2

Thần Binh Giác Ngộ Đan

1

Thần Binh Thăng Đan

1

1000

Thẻ Tam Cố Thần - Hoàng Trung

3

Cực - Hàn Phong

3

Thần Binh Thiết

200

1000 Vàng Khóa

3

Thần Binh Giác Ngộ Đan

1

Thần Binh Thăng Đan

1

Bản Vẽ Trang Bị Đỏ

50

2000

Thẻ Tam Cố Thần - Hoàng Trung

9

Cực - Hàn Phong

3

Thần Binh Thiết

250

1000 Vàng Khóa

4

Thần Binh Giác Ngộ Đan

2

Thần Binh Thăng Đan

2

Bản Vẽ Trang Bị Đỏ

50

Huyền - Tinh Hoa Thạch

2

5000

Thẻ Tam Cố Thần - Hoàng Trung

27

Cực - Hàn Phong

3

Thần Binh Thiết

300

1000 Vàng Khóa

5

Thần Binh Giác Ngộ Đan

2

Thần Binh Thăng Đan

2

Bản Vẽ Trang Bị Đỏ

50

Huyền - Tinh Hoa Thạch

5

Vàng Không Khóa

3000

Phần thưởng ngày thứ 4: 12/10/2017

Mốc Nạp

Phần Thưởng

Số Lượng

1

Thẻ Tam Cố Thần - Lữ Bố

1

Cực - Tân Kim

1

Pháp Bảo Tiến Đan

100

1000 Vàng Khóa

1

500

Thẻ Tam Cố Thần - Lữ Bố

2

Cực - Tân Kim

2

Pháp Bảo Tiến Đan

150

1000 Vàng Khóa

2

Pháp Bảo Giác Ngộ Đan

1

Pháp Bảo Thăng Đan

1

1000

Thẻ Tam Cố Thần - Lữ Bố

3

Cực - Tân Kim

3

Pháp Bảo Tiến Đan

200

1000 Vàng Khóa

3

Pháp Bảo Giác Ngộ Đan

1

Pháp Bảo Thăng Đan

1

Bản Vẽ Trang Bị Đỏ

50

2000

Thẻ Tam Cố Thần - Lữ Bố

9

Cực - Tân Kim

3

Pháp Bảo Tiến Đan

250

1000 Vàng Khóa

4

Pháp Bảo Giác Ngộ Đan

2

Pháp Bảo Thăng Đan

2

Bản Vẽ Trang Bị Đỏ

50

Huyền - Tinh Hoa Thạch

2

5000

Thẻ Tam Cố Thần - Lữ Bố

27

Cực - Tân Kim

3

Pháp Bảo Tiến Đan

300

1000 Vàng Khóa

5

Pháp Bảo Giác Ngộ Đan

2

Pháp Bảo Thăng Đan

2

Bản Vẽ Trang Bị Đỏ

50

Huyền - Tinh Hoa Thạch

5

Vàng Không Khóa

3000

Phần thưởng ngày thứ 5: 13/10/2017

Mốc Nạp

Phần Thưởng

Số Lượng

1

Thẻ Tam Cố Thần - Tư Mã Ý

1

Cực - Thí Sát

1

Long Văn Tiến Đan

100

1000 Vàng Khóa

1

500

Thẻ Tam Cố Thần - Tư Mã Ý

2

Cực - Thí Sát

2

Long Văn Tiến Đan

150

1000 Vàng Khóa

2

Long Văn Giác Ngộ Đan

1

Long Văn Thăng Đan

1

1000

Thẻ Tam Cố Thần - Tư Mã Ý

3

Cực - Thí Sát

3

Long Văn Tiến Đan

200

1000 Vàng Khóa

3

Long Văn Giác Ngộ Đan

1

Long Văn Thăng Đan

1

Bản Vẽ Trang Bị Đỏ

50

2000

Thẻ Tam Cố Thần - Tư Mã Ý

9

Cực - Thí Sát

3

Long Văn Tiến Đan

250

1000 Vàng Khóa

4

Long Văn Giác Ngộ Đan

2

Long Văn Thăng Đan

2

Bản Vẽ Trang Bị Đỏ

50

Huyền - Tinh Hoa Thạch

2

5000

Thẻ Tam Cố Thần - Tư Mã Ý

27

Cực - Thí Sát

3

Long Văn Tiến Đan

300

1000 Vàng Khóa

5

Long Văn Giác Ngộ Đan

2

Long Văn Thăng Đan

2

Bản Vẽ Trang Bị Đỏ

50

Huyền - Tinh Hoa Thạch

5

Vàng Không Khóa

3000

Phần thưởng ngày thứ 6: 14/10/2017

Mốc Nạp

Phần Thưởng

Số Lượng

1

Thẻ Tam Cố Thần - Gia Cát Lượng

1

Cực - Huy Nhật

1

Tinh Đồ Tiến Đan

100

1000 Vàng Khóa

1

500

Thẻ Tam Cố Thần - Gia Cát Lượng

2

Cực - Huy Nhật

2

Tinh Đồ Tiến Đan

150

1000 Vàng Khóa

2

Tinh Đồ Giác Ngộ Đan

1

Tinh Đồ Thăng Đan

1

1000

Thẻ Tam Cố Thần - Gia Cát Lượng

3

Cực - Huy Nhật

3

Tinh Đồ Tiến Đan

200

1000 Vàng Khóa

3

Tinh Đồ Giác Ngộ Đan

1

Tinh Đồ Thăng Đan

1

Bản Vẽ Trang Bị Đỏ

50

2000

Thẻ Tam Cố Thần - Gia Cát Lượng

9

Cực - Huy Nhật

3

Tinh Đồ Tiến Đan

250

1000 Vàng Khóa

4

Tinh Đồ Giác Ngộ Đan

2

Tinh Đồ Thăng Đan

2

Bản Vẽ Trang Bị Đỏ

50

Huyền - Tinh Hoa Thạch

2

5000

Thẻ Tam Cố Thần - Gia Cát Lượng

27

Cực - Huy Nhật

3

Tinh Đồ Tiến Đan

300

1000 Vàng Khóa

5

Tinh Đồ Giác Ngộ Đan

2

Tinh Đồ Thăng Đan

2

Bản Vẽ Trang Bị Đỏ

50

Huyền - Tinh Hoa Thạch

5

Vàng Không Khóa

3000

Ví dụ: 

  • Chúa Công nạp 3.000 Vàng vào ngày 09/10 sẽ được nhận quà từ mốc 1 đến mốc 2.000 Vàng của ngày 09/10.

  • Hôm sau tiếp tục nạp thêm 2.000 Vàng nữa sẽ được nhận quà mốc 1 đến mốc 2.000 Vàng của ngày 10/10 (3.000 Vàng nạp hôm trước đã reset)

Phần thưởng đặc biệt dành cho các Chúa Công nạp Vàng trong cả 6 ngày

Phần Thưởng

Số Lượng

Hình Ảnh

Thần Tướng Tiến Đan

999

 

Đá Cường Hóa

500

 

Đá Tăng Cấp Trang Bị

500

 

Bản Vẽ Trang Bị Cam

500

 

Đông Hải Thời Quang

1

 

Cuồng Bá Hàm Ngư

1

 

Toàn Năng Chấn Giới

1

 

Toàn Năng Tốn Giới

1

 
Lưu ý
  • Phần thưởng nhận được sẽ cộng dồn, nạp Vàng đạt mốc cao vẫn sẽ nhận được quà ở các mốc nạp thấp hơn.

  • Quà nạp ngày 09/10 và 10/10 sẽ được trao vào lúc 17h00 ngày 11/10

  • Quà nạp ngày 11/10 và 12/10 sẽ được trao vào lúc 17h00 ngày 13/10

  • Quà nạp ngày 13/10 và 14/10 cùng với quà nạp 6 ngày sẽ được trao vào lúc 17h00 ngày 16/10

 

Tiểu Kiều